Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze site besteden, is het mogelijk dat de informatie die hierop  wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op www.technospecials.be wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van www.technospecials.be mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in www.technospecials.be opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Techno Specials (ook niet via een eigen netwerk).
Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.technospecials.be geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.technospecials.be, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.technospecials.be te kunnen raadplegen.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.technospecials.be verkregen is.
Noch aan de inhoud van de site, noch aan de antwoorden op de door u gestelde vragen kunt u rechten ontlenen.

BELANGRIJK: De klant/installateur blijft verantwoordelijk voor het kiezen van de correcte kabel voor zijn toepassing. Technische fiches zijn steeds te raadplegen op onze site. Kan je jouw benodigde techische fiche niet terugvinden dan sturen wij u deze graag door. Gelieve a.d.h.v de technische fiche na te willen gaan indien onze voorgestelde kabels voldoen voor jouw toepassing. Techno Specials kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de voorgestelde kabels met bijhorende technische fiche uiteindelijk niet blijken te voldoen aan de installatievoorwaarden.

Algemene verkoopsvoorwaarden Techno Specials NV